Yhdistys

Johtokunnan puheenjohtaja
Tapio Peltomäki

Valtuuskunnan puheenjohtaja
Turun Hovioikeuden presidentti Antero Palaja

YHTEYSTIEDOT

Suomalainen Pohja ry
Aurakatu 24
20100 TURKU
info@suomalainenpohja.fi

Klubimestarin yhteystiedot:
Samuli Salanterä, 044 505 5005
samuli.salantera@gmail.com

RAVINTOLA SUOMALAINEN POHJA

Suomalaisen Pohjan ravintolatoimintaa hoitaa Jani Hellström / Chef Janis Catering Oy.
Varaukset
Puhelin: 02 2512000
Sähköposti: ravintola@ravintolasuomalainenpohja.fi
Internetsivut: www.ravintolasuomalainenpohja.fi

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Suomalainen Pohja R.Y. 09.09.2014 voimassaolevat säännöt

Yhdistyksellä, jonka nimenä on Suomalainen Pohja ja kotipaikkana Turun kaupunki, on tarkoituksena valmistaa jäsenilleen tilaisuutta, paitsi keskinäiseen seurusteluun, yhdessäoloon kunnallisten, yhteiskunnallisten, sivistyksellisten ja taloudellisten kysymysten pohtimista varten sekä ylläpitää klubihuoneistoa ja harjoittaa ravintolaliikettä.

Yhdistyksen jäseneksi otetaan sellaisia suomenkielisiä henkilöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on kotipaikkansa Turussa tai sen lähiseudulla ja jotka 6§:ssä mainittu johtokunta on yhdistyksen jäseneksi hyväksynyt.

Erityisessä tapauksessa voidaan vieraspaikkakuntalainenkin hyväksyä yhdistyksen jäseneksi.

Jos yhdistyksen jäsen menettelyllään tai käyttäytymisellään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on yhdistykselle häpeäksi, voi johtokunta päätöksellään erottaa hänet yhdistyksestä, mutta jos hän ei tyydy päätökseen, olkoon oikeutettu saamaan kysymyksen yhdistyksen harkittavaksi.

Jos jäsen haluaa yhdistyksestä erota, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi sen pöytäkirjaan, mutta on hän siitä huolimatta velvollinen täysin suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen sen vuoden kuluessa, jolta maksu on määrätty, saa yhdistyksen johtokunta harkita, onko jäsen poistettava yhdistyksen jäsenluettelosta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen kunkin vuoden huhtikuun loppua.

Vuosikokouksessa
1) esitetään tuloslaskelma, tase, johtokunnan laatima vuosikertomus, valtuuskunnan lausunto niistä sekä toiminnantarkastajan kertomus,
2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille sekä
3) valitaan yhdistyksen valtuuskunnan jäsenet, valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuuskuntaan valitaan enintään 40 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi, kuitenkin siten, että heistä on vuosittain 1/3 erovuorossa. Valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai johtokunnan kutsusta vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevät- ja syyskokoukseen, sekä lisäksi tarpeen mukaan. Kutsu on lähetettävä kirjeitse vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Valtuuskunnan kokouksissa on johtokunnan jäsenellä oikeus olla saapuvilla ja käyttää puhe-, mutta ei äänivaltaa.

Valtuuskunnan viimeistään huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa
1) esitetään tuloslaskelma, tase ja vuosikertomus,
2) esitetään toiminnantarkastajan kertomus,
3) annetaan lausunto tuloslaskelmasta, taseesta ja vuosikertomuksesta vuosikokoukselle ja
4) käsitellään muut johtokunnan valtuuskunnalle esittämät asiat.

Valtuuskunnan viimeistään joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa
1) määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot,
2) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, klubimestarin, rahastonhoitajan, sihteerin ja kahden muun jäsenen vaali,
3) vahvistetaan talousarvio ja siinä yhteydessä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja
4) käsitellään muut johtokunnan valtuuskunnalle esittämät asiat.

Äänestykset ja vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku sitä vaatii.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, klubimestari, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä kaksi muuta jäsentä.

Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen saapuvilla ollessa, jos he ovat päätöksestä yhtä mieltä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä jonkun toisen johtokunnan jäsenen kanssa.

Kokousilmoitukset ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan joko vähintään viikkoa ennen määräpäivää yhdistyksen huoneistossa julkipannulla ilmoituksella taikka viimeistään päivää ennen kokousta vähintään yhdessä Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kutsumuksella.

Yhdistyksen tilinpäätös on tehtävä kalenterivuosittain ja niin hyvissä ajoin, että toiminnantarkastajan lausunto voidaan valtuuskunnalle esittää.

Päätös näitten sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään 2/3 läsnäolevista jäsenistä päätöstä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus luovutettava suomalaista kulttuuria edistävään tarkoitukseen, josta purkautumispäätöstä tehtäessä lähemmin päätetään.