Yhteystiedot

Yhdistys

Hallituksen puheenjohtaja
Tapio Peltomäki

Yhteystiedot

Suomalainen Pohja ry
Aurakatu 24
20100 TURKU

Puheenjohtajan yhteystiedot:
Tapio Peltomäki, 0400 523 949
tapio.peltomaki@tales.fi

Rahastonhoitajan yhteystiedot:
Kristiina Peltomäki, 050 342 4389
kristiina.peltomaki@tales.fi

Aurakatu 24, 20100 Turku

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomalainen Pohja ry, ja sen kotipaikka on Turku.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistys on suomalainen klubi, jonka tarkoituksena on järjestää jäsenilleen tilaisuuksia seurusteluun, yhdessäoloon kunnallisten, yhteiskunnallisten, sivistyksellisten ja taloudellisten kysymysten pohtimista varten. Yhdistys voi toimia paikallisena yhteiskunnallisten keskusteluiden avaajana ja mielipidevaikuttajana. Yhdistys voi harjoittaa ravintolatoimintaa sekä ylläpitää toimitiloja. Yhdistys on suomenkielinen ja suomenmielinen.

Yhdistys voi omistaa osakkeita tai osuuksia, jotka ovat sen toiminnan turvaamiseksi tarpeellisia. Yhdistys voi olla myös jäsenenä toisessa yhdistyksessä silloin, kun se on yhdistyksen ja sen jäsenten etujen mukaista.

3. Jäsenyys yhdistyksessä

Jäseneksi pyrkivän tulee täyttää jäsenhakemus, jossa on kirjattuna kaksi yhdistyksen jäsentäsuosittelijoina. Jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä hallitus päättää kokouksessaan. Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa Turun seudulla ja muuallakin asuvia henkilöitä sekä rekisteröityjä yhdistyksiä hallituksen harkinnan mukaan. Hakijan tultua hyväksytyksi yhdistyksen jäseneksi, hän on velvollinen maksamaan yhdistyksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Yhdistyksen hallitus voi nimetä yhdistykselle kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä harkintansa mukaan.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, mutta on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun. Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen kahden peräkkäisen vuoden ajalta, on
yhdistyksen hallitus oikeutettu toteamaan jäsenen eronneeksi yhdistyksestä ja poistamaan tämän jäsenluettelosta.

Jos jäsen menettelyllään tai käyttäytymisellään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on toiminut yhdistyksen etujen tai tapojen vastaisesti, voi hallitus päätöksellään erottaa hänet yhdistyksestä. Mikäli jäsen ei tyydy tähän, jäsen voi kirjallisesti vaatia yhdistyksen seuraavalta kokoukselta asiansa uudelleen käsittelyä.

5. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kaksi (2) kokousta vuodessa, joista keväällä ennen huhtikuun loppua pidettävä kokous on vuosikokous ja syksyllä, ennen marraskuun loppua pidettävä kokous on syyskokous. Kokouksiin voidaan osallistua etäkokousmenetelmin. Hallitus ilmoittaa kokouskutsussa kokouskäytännöistä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Käsitellään muut jäsenten esiin nostamat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valitaan yhdistykselle 6 – 8 jäseninen hallitus
6. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
7. Vahvistetaan seuraavan, kalenterivuoden mittaisen tilikauden toimintasuunnitelma,
talousarvio sekä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Käsitellään muut jäsenten esiin nostamat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Paitsi mitä yhdistyslaissa on säädetty, yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa kirjallisen vaatimuksen esittämisestä.

Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Yhdistyksen käyttöön on järjestetty toimitilat siten, että yhdistys on enemmistöosakkaana osakeyhtiössä, joka omistaa sanotut toimitilat. Tämä osakkuus on yhdistyksen yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettua sen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta. Yhdistyksen päätös, joka tarkoittaisi luopumista tästä toimitiloihin oikeuttavasta omistuksesta, on tehtävä yhdistyslain 27 §:ssä tarkoitetulla kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Tällainen päätös on lisäksi tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä pitää olla kulunut vähintään kuukausi ja enintään kolme kuukautta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen jäsenistä valittu hallitus, jonka jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet ovat vuosittain vuorollaan erovuorossa. Hallituksen toimikausi alkaa heti valintakokouksen jälkeen ja päättyy seuraavan hallituksen valintakokouksen päättyessä.

Hallitukseen valitaan kerrallaan 6 – 8 jäsentä, joista kullekin nimetään omat vastuutehtävät. Hallitus pitää toimikautensa alussa järjestäytymiskokouksen ja valitsee keskuudestaan ainakin seuraavat toimijat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa.

7. Toimikunnat

Yhdistyksen toiminnan edistämiseksi hallitus voi nimittää erilaisia toimikuntia tarvittavan määrän. Toimikunnat toimivat hallituksen valvonnan alaisena. Jokaiseen toimikuntaan nimetään vähintään yksi hallituksen jäsen. Toimikuntien toiminta ei voi olla ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa.

8. Kokousten koolle kutsuminen

Kokousilmoitukset vuosikokoukseen ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokouspäivää lähetetyllä kokouskutsulla. Kutsu voidaan toimittaa sähköisesti tai kirjeenä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9. Tilinpäätökset

Yhdistyksen tilinpäätös on tehtävä kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitellään vuosikokouksessa vahvistettavaksi.

10. Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä päätöstä kannattaa. Sääntöjen muuttaminen tulee esittää kokouskutsussa omana asiakohtanaan.

11. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa tai mikäli se lakkautetaan, on yhdistyksen omaisuus luovutettava suomalaista kulttuuria edistävään tarkoitukseen. Purkautumisesta päätettäessä on päätettävä myös yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta. Yhdistyksen purkaminen tulee esittää kokouskutsussa omana asiakohtanaan.